Cover WEB 2020 BG

Tourist Union Strumica

Сдружение Туристически Съюз Струмица - Струмица

Туристически съюз - Струмица е гражданска и нестопанска организация, създадена да извършва дейности, насочени към развитие на културата, туризма и други сектори от социално - икономическия живот на територията на община Струмица и Югоизточния планов регион на Република Северна Македония. Сдружението е създадено през 2010 г., съгласно Закона за сдруженията и фондациите, публикуван в "Официален вестник на Република Македония", бр. 52-2010.
Основните цели на Сдружението са: развитие на алтернативни форми на туризъм; насърчаване на туризма на местно ниво, развитие на културния и туристически сектори, популяризиране на туристически продукти, младежко предприемачество в сферата на туризма и др.
От създаването си до днес асоциацията реализира различни проекти в областта на туризма, регионалния маркетинг, младежкото предприемачество, а също и участва като партньор в изпълнението на няколко регионални, национални и международни проекти.

Туристически съюз - Струмица успешно реализира няколко проекта в областта на регионалното икономическо развитие, финансирани от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) и Центъра за развитие на Югоизточния район за планиране.
Туристически съюз - Струмица има създадени редица партньорства с международни институции и организации, като прилага принципите на доверие, взаимно разбирателство и приятелство. В допълнение, организацията има значителен опит в областта на подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, особено в рамките на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани от Инструмента за Предприсъединителна помощ на ЕС. В тази връзка Сдружението успешно реализира няколко проекта, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП с България 2014-2020 и други донори.

 


 

BICC Sandanski

Бизнес информационен и консултантски център - Сандански

Бизнес информационен и консултантски център - Сандански (БИКЦ - Сандански) е неправителствена организация с над 20 години опит в областта на икономическото и социално развитие, обучението и наставничеството в областта на предприемачеството, финансовите консултации и предоставянето на специализирани B2B услуги. БИКЦ е членска организация, в която членуват 35 постоянни членове, чиито профил включва частни предприемачи, бизнес организации, МСП и физически лица, свързани с бизнеса и икономическото развитие в региона. Основната област на дейност на организацията е съсредоточена в региона на Югозападна България - регион с растящи темпове на икономическо и социално развитие.
Организацията предоставя на местните компании подкрепа за бизнес развитие,, консултантски услуги и международни контакти. В същото време организацията има за цел да засили сътрудничеството с чуждестранни партньори и да привлече чуждестранни инвеститори в региона. БИКЦ - Сандански разпространява специфична информация, предоставя консултантски услуги, организира различни работни срещи и други събития за укрепване на капацитета на малките и средни предприятия, насърчава бизнес сътрудничеството както в трансграничен, така и в международен аспект, като предоставя подкрепа за участие в мрежови събития и други B2B инициативи.
В момента организацията осъществява проекти и инициативи насочени към повишаване на конкурентоспособността, компетенциите, уменията и знанията на местните компании и предприемачи, като ги информира по актуални икономически и социални въпроси чрез организиране на семинари, обучителни курсове, семинари, кръгли маси, форуми дискусии и т.н.
През 2008 г. БИКЦ стана част от Enterprise Europe Network (EEN), европейска мрежа в подкрепа на бизнеса, включваща повече от 600 организации и 4000 квалифицирани специалисти от 40 страни.