Cover WEB 2020 BG

Интеррег - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония е приета на 5 август 2015 г. от Европейската комисия с решение № C (2015) 5653 и се съсредоточи върху мерките, насочени към смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в решаването на въпроси свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на риска на трансгранично ниво. Основният фокус на програмата също е поставен върху опазването на природното и културното наследство в региона. Освен това, финансирането ще помогне за увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и за облекчаване на достъпа им до нови пазари.

Програмата обхваща 2 гранични региони в България и 3 региони на Република Македония. Тя е на стойност повече от 19 милиона евро с дял от почти 17 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Някои от очакваните резултати са:

 • Засилен капацитет за опазване на околната среда и устойчиво използване на общи природни ресурси, например чрез инвестиции в зелена инфраструктура, както и в обучение и изграждане на капацитет за публичните институции;
 • Подобряване на капацитета за съвместно реагиране в случай на пожари, наводнения и други извънредни ситуации чрез възстановяване на речните брегове, зонален и регионално / местно планиране поръчка на речните басейни и прилагане на всеобхватни инициативи за защита от пожар;
 • Увеличаване на привлекателността на туризма чрез възстановяване на обекти от културно наследство и поддържане на традиционни ландшафти;
  Засилено сътрудничество и работа в мрежа за устойчиво развитие на туризма;
 • Подобряване на условията за развитие на бизнеса: конкурентна местна икономика, основана на базата на регионални средства и със силни връзки с международните пазари чрез засилване на капацитета на образователната система ориентиран към нуждите на пазара;
 • Увеличаване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения и технологии, както и насърчаване на създаването на нови фирми.

Допустими за участие в Програмата са следните области:

 • В България: областите Благоевград и Кюстендил.
 • В Северна Македония: Североизточния, Източния и Югоизточния планов регион.

Програмата ще се фокусира върху следните три приоритета:

 1. Околната среда;
 2. Устойчив туризъм;
 3. Конкурентоспособност.

Общият бюджет на програмата за сътрудничество: € 19 461 690
Общият дял на Европейския съюз (ИПП - Инструмент за предприсъединителна помощ): € 16 542 434.
Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България.