Cover WEB 2020 BG

Обща информация за проекта

Проект „Младите хора - новите промоутъри на културната идентичност на трансграничния регион“ е съвместна инициатива на Туристически съюз - Струмица (Водещ партньор) и Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански, която се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония.
Проектът, които ще се реализира в рамките на 15 месеца в периода Юли 2019 – Октомври 2020, има за цел да подкрепи и насърчи съвместните инициативи за популяризиране и валоризация на общото културно наследство на трансграничния регион на двете държави.
Трансграничният регион на България и Северна Македония е известен с уникалното си културно – историческо наследство - църкви и манастири, фестивали, карнавали, занаяти, разнообразни и съхранени традиции, местен фолклор и обичай. Всичко това предоставя отлични възможности за устойчивото развитие на различни форми на туризъм и подобряване на съществуващия туристически потенциал на региона. От друга страна е особено важно младите хора да бъдат включени и да участват активно в процесите по опазване и популяризиране на общото културно наследство на региона, за да се гарантира съхранението им и предаването на идните поколения.
В тази връзка една от основните цели на проекта е да насърчи и подкрепи участието на младите хора в популяризирането и съхранението на уникалното културно наследство на трансграничния регион. Като част от богатата и разнообразна работна програма на проекта, от двете страни на границата ще бъдат организирани разнообразни дейности и инициативи за разработване на конкретни проекти / идеи от млади хора за популяризиране на културната идентичност и наследство на общия трансграничен регион.
В резултат на проекта ще разработен и съвместен културен календар на трансграничния регион на България и Северна Македония, които ще има за цел да популяризира културните прояви и събития, които се организират от двете страни на границата. Културния календар ще бъде допълнен от иновативен онлайн софтуер за организиране и популяризиране на културни прояви и събития.

На заключителна конференция в България най-мотивираните и успешни млади промоутъри ще представят своите иновативни идеи и проекти за популяризиране на уникалното културно наследство на трансграничния регион на двете държави.

 

Дейности на проекта

Следните дейности ще бъдат изпълнени като част от разнообразната и богата работна програма на проекта:

 • Управление и координация на проекта .
 • Информационна кампания - целта на кампанията е да популяризира проекта, дейностите, събитията и източника на финансиране сред основните целеви групи, заинтересованите страни и населението на целевия трансграничен регион в България и Република Северна Македония.
 • Трансграничен конкурс на тема „Сподели културното наследство на твоя регион“.
 • Младежки лагери за културни промоутъри (Първо ниво) в Северна Македония и България.
 • Съвместен календар на културните прояви и събития в трансграничния регион на България и Северна Македония.
 • Разработване на иновативен онлайн софтуер за организиране и популяризиране на културни прояви и събития.
 • Разработване, поддръжка и регулярна актуализация на уеб портал и социални медии на проекта.
 • Създаване и популяризиране на кратки видео представяния на културни и младежки организации от целевия трансграничен регион.
 • Младежки лагер за културни промоутъри (Второ ниво) в Република Македония.
 • Дискусионен форум в Република Македония.
 • Заключителна конференция в България.
 • Създаване на Мрежа на млади културни промоутъри от трансграничния регион на България и Република Северна Македония. 

 

Очаквани резултати:

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

 • Подобряване на осведомеността на заинтересованите страни относно общото културно наследство, културните събития и организациите в трансграничния регион на двете държави.
 • Подкрепа за съвместно популяризиране и валоризация на общото и уникално културно наследство на трансграничния регион на двете държави.
 • Повишено сътрудничеството между регионалните участници в областта на културния туризъм.
 • Разработени иновативни инструменти, дейности и проекти за популяризиране и валоризация на общото културно наследство и културните оператори на трансграничния регион.
 • Насърчено включването и участието на младите хора в процеса на популяризиране и валоризация на общото културно наследство на трансграничния регион.
 • Насърчено и повишено иновативното и творческо мислене, и уменията за работа в мрежа и нови технологии на младите хора в трансграничния регион.
 • Създадена устойчива мрежа за популяризиране, сътрудничество и оползотворяване на общото културно наследство на региона на ЦБ.

 

 

Целеви групи

Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите по проекта са:

 • Културни и младежки организации от целевия трансграничен регион на двете държави.
 • Местни власти от целевия регион (в т.ч. общини, институции, областни управи, и т.н.).
 • НПО в сферата на културата, туризма и регионалното развитие.
 • Млади хора на възраст между 16 -20 години с интереси в сферата на културата, местните традиции и обичаи.
 • Образователни институции от целевия регион.